Home » Blog » Ik blijf als betrokken burger verbijsterd achter.............!

Ik blijf als betrokken burger verbijsterd achter.............!

Gepubliceerd op 13 februari 2021 om 09:17

 

 

De ruimtelijke koers: vanaf het begin een in beton gegoten plan?

Het inspraakproces
Ik ben nog eens in het inspraakproces rondom de ruimtelijke koers gedoken. Onder andere de GGD is zeer betrokken geweest in het gehele inspraakproces. In hun zienswijze geven zij aan dat ze in het participatietraject al bij een bijeenkomst in november 2019 aanwezig zijn geweest en daar nadrukkelijk aandacht hebben gevraagd voor gezondheidsbescherming. De GGD had namelijk de indruk dat daar slechts summiere aandacht aan was gegeven, zo schrijven ze.
In de zomer van 2020 kunnen er zienswijzen worden ingediend. De GGD komt wederom in actie en schrijft een zienswijze. Daarin wordt aangegeven dat er vanwege de luchtkwaliteit in de zone van 300 meter vanaf de snelweg (A27) geen woningen, zorgcentra of kinderopvang gerealiseerd moeten worden. Ook voor de geluidsoverlast door de A27 wordt gewaarschuwd. Naast dat de altijd aanwezige ruis onprettig is, is deze ook schadelijk voor de gezondheid.
Ten aanzien van de verdichting van het centrum (en Molenzoom) waarschuwt de GGD in haar zienswijze voor geluid en trillingen vanwege de bouw zeer nabij aan het spoor. Daarnaast wordt gewaarschuwd voor de eenzaamheid, saaiheid en anonimiteit die met hoogbouw in verband wordt gebracht.
Kijken we dan in de reactienota en concept ruimtelijke koers wat er met deze GGD-zienswijze is gedaan, dan kun je alleen maar concluderen dat er sprake is van vage reacties zoals: “we zullen aandacht besteden”, “spelregels hoogbouw worden aangepast naar getrapte bouw”. De bouwplannen in noordwest blijven echter vrijwel ongewijzigd overeind.
De reactie op de participatie en zienswijze van de GGD is exemplarisch voor de reacties op veel van de overige 399 zienswijzen (feitelijk 1500-2000 omdat achter 1 zienswijze vaak grote bewonersgroepen zaten) en het participatieproces. Dit gehele traject leidt uiteindelijk tot een concept ruimtelijke koers waarin de participanten en indieners van zienswijzen niets of nauwelijks wat terugzien van hun inbreng.

De gevolgen
Het resulteert in de eerste artikelen en acties van bezorgde inwoners. Ik behoor er zelf ook toe. De concept ruimtelijke koers veroorzaakt zeer veel onrust bij de Houtense bevolking die kennis heeft van de plannen. In het najaar van 2020 volgen de digitale ronde tafel gesprekken. Voor insprekers is het zeer onplezierig om via de digitale weg de raadsleden mee te geven waarom men denkt dat het echt anders moet. Er volgen 6 lange inspraakavonden. De betrokkenheid is groot.
In het najaar wordt ook een petitie gestart en volgt de aanvraag voor een referendum over de ruimtelijke koers. De petitie levert ruim 1600 handtekeningen op en voor het referendum tekenen meer dan 4000 mensen.
Wat zijn er veel Houtenaren de afgelopen 12 tot 24 maanden actief geworden tegen de ruimtelijke koers!
De GGD krijgt op verzoek van de raad in een extra raadsvergadering nog de gelegenheid hun zienswijze extra toe te lichten. Deze input is precies dezelfde als reeds verwoord door de GGD maar waar eerder, in het voortraject, niets mee is gedaan!

De Raad aan zet
En dan volgen als laatste in januari 2021 drie raadsvergaderingen waarin de raad zich moet uitspreken over de plannen. Er zijn bijna 90 moties en amendementen. Pogingen om er toch nog wat van te maken. De GGD heeft indruk gemaakt en de 300 meter zone lijkt gerespecteerd te gaan worden (maar of je er dan sportvelden en een atletiekbaan moet gaan aanleggen?). Daardoor blijft er van de plannen in noordwest weinig over. Naast de 1,5 miljoen die de gehele planvorming al heeft gevergd, gaan we opnieuw onderzoek doen naar bouwmogelijkheden in noordwest en in oost.
De plannen voor de Molenzoom, het Centrum en de Koppeling blijven echter overeind. De bouw wordt wellicht iets meer getrapt. De oppositiepartijen hebben er nog driftig aan gewerkt om de bouwhoogtes terug te brengen naar de huidige bouwhoogtes of maximaal 4 bouwlagen of maximaal 9 bouwlagen. De coalitie was echter onverbiddelijk en heeft vastgehouden aan de plannen voor 11 gebouwen van 14 hoog. Wat een enorm gemiste kans, coalitie!! Geen druppel, maar dan ook geen druppel water bij de wijn! De Houtense bevolking heeft zich zo duidelijk uitgesproken tegen de hoogbouw. Waarom heeft u niet geluisterd? Waren de plannen vanuit het college voor u als coalitiepartijen zo in beton gegoten dat u er niet van af mocht wijken? Wat was er toch aan de hand dat u totaal niet wilde luisteren naar de Houtenaren en uw eigen achterban? Als betrokken burger blijf ik verbijsterd achter.

Jolanda Wijsmuller, een betrokken inwoner


«   »