Home » Blog » Wonen op een industrieterrein… wensdroom of nachtmerrie…?

Wonen op een industrieterrein… wensdroom of nachtmerrie…?

Gepubliceerd op 2 maart 2021 om 07:37

 

Sinds april 1982 wonen wij met veel plezier in ons mooie dorp Houten. Van 1985 t/m 2015, zo’n 30 jaar lang, mocht ik een actieve rol vervullen in de gemeentepolitiek. Het was een eer om een bescheiden bijdrage te leveren aan deze mooie en vooral unieke gemeente. Er is in de afgelopen maanden veel gediscussieerd over de hoge woningnood en vooral hoe snel en op welke wijze die op te lossen is. Dat alles als reactie op de Ruimtelijke Koers 2040 (RK 2040) van de gemeente Houten. In deze blog wil ik als ondernemer op een Houtens industrieterrein de aandacht vestigen op de plannen om wonen op industrieterreinen mogelijk te maken.

Industrieterreinen zijn voor bedrijven
De RK 2040 bevat naast plannen voor woningbouw ook allerlei denkrichtingen t.a.v. de bedrijvigheid in Houten. En die zijn, mijns inziens, eufemistisch uitgedrukt, nogal risicovol, ondoordacht en soms gebaseerd op foute aannames.
Sinds 1994 is ons bedrijf gevestigd in Houten. Aanvankelijk begonnen op de Meidoornkade en in 2005 verhuisd naar de Nieuwe Schaft. Op bedrijfsterrein Doornkade hadden we als bedrijf veel last van het geraas van het continue voorbijsnellende autoverkeer op de A27. Als producent van audiovisuele producties was het opnemen van commentaarstemmen vrijwel onmogelijk, zonder extra geluiddempende maatregelen. Die namen we dan ook, want op een industrieterrein kan en mag je geen rust en stilte verwachten, laat staan claimen. Maar, je moet er toch niet aan denken daar te willen gaan wónen? Hoe is het mogelijk dat de RK 2040 woningbouwplannen omvat op Doornkade met die enorme geluidsoverlast, nog los van de stik- en fijnstofproblematiek en het negatieve GGD-advies? Industrieterreinen zijn bedoeld voor bedrijven, niet voor woningen. Hopelijk leidt het aangenomen voorstel tot heroverweging tot een volstrekt andere uitkomst, want die kant moeten we in Houten echt niet op.
Genuanceerder ligt dat voor het centrumgebied. De realisatie van woningen in een kantorengebied zoals de Molenzoom is onder voorwaarden aanvaardbaar. Welke voorwaarden? Het Houtens DNA respecterend en dus absoluut niet met de voorgestelde mate van verdichting en hoogbouw. Echter, op industrieterreinen als Doornkade en De Schaft is woningbouw een uiterst onwenselijk fenomeen. Niet voor niets is de scheiding tussen ‘bedrijvigheid’ en ‘prettig wonen voor iedereen’ al tientallen jaren dé oplossing om ergernissen en problemen te voorkomen. Bedrijvigheid brengt nou eenmaal vaak geluids- en (soms) stankoverlast met zich mee, door aan- en afrijdend (vracht)verkeer, heftrucks, metaal- en/of houtzaagmachines, etc, etc. Ook kunnen er verkeersonveilige situaties ontstaan en worden uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven sterk ingeperkt. Het ‘prettig wonen’ op een bedrijfsterrein is een wensdroom die alle ingrediënten in zich heeft om te ontaarden in een nachtmerrie; zowel voor bewoners als bedrijven. Niet voor niets adviseren ondernemersorganisaties als MKB en VNO-NCW Midden-Nederland in hun reactie op de RK 2040 om bedrijfsactiviteiten te faciliteren op industrieterreinen zoals Doornkade, Rondeel en Meerpaal.

Betrokkenheid bij Houten niet overtuigend
Ondernemers worden geacht deskundig en accuraat te zijn bij het uitvoeren van hun vak en bedrijf. Terecht! Maar zij (en álle Houtense inwoners) mogen toch wederzijds verwachten dat de plannenmakers die de RK 2040 schreven zich óók serieus en betrokken hebben verdiept in bijvoorbeeld eigendomssituaties voordat allerlei wilde plannen aan het papier werden toevertrouwd. Na lezing van de RK 2040 bekroop mij het gevoel dat de opstellers mogelijk deskundig zijn, maar zich niet of niet voldoende hebben verdiept in specifieke locaties. Zo is op ons bedrijventerrein De Schaft het centrale parkeerterrein, dat berekend is op basis van het aantal omliggende bedrijven en de daarbij behorende parkeernorm, in de RK 2040 ingetekend als groen wijkpark. Echter, dat terrein is geen openbaar eigendom van de gemeente Houten, maar van de Vereniging van Eigenaren Bedrijventerrein Nieuwe Schaft. De vraag dringt zich dus op wat de opstellers van de RK 2040 eigenlijk met Houten ‘hebben’…?

Liever de houtense koers
Het is dan ook een weldaad om kennis te nemen van een indrukwekkend en veelbelovend alternatief plan, gepresenteerd als de Houtense Koers en opgesteld door eveneens zeer deskundige vakmensen die allemaal ook zélf in Houten wonen. Daarin staan ook een aantal veelbelovende en creatieve ideeën voor ‘ondernemend Houten’. Uit volle overtuiging stem ik daarom op 17 maart TEGEN het raadsvoorstel van de Ruimtelijke Koers omdat de wensdroom ‘Wonen op een industrieterrein’ voor zowel ondernemers als bewoners een regelrechte nachtmerrie is.

Jan Roeleveld

Ondernemer in Houten


«   »