Home » Blog » Inspraak voor de bühne!

Inspraak voor de bühne!

Gepubliceerd op 5 maart 2021 om 08:06

 

In maart 2020 verscheen het Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040. Een op het eerste gezicht indrukwekkend perspectief hoe Houten zich tot 2040 zou moeten ontwikkelen. Na her(lezen) echter ongeloof . Hoe kan het college met zo’n visie komen? Is dit goed voor Houten? Ik meen van niet.

Over de Ruimtelijke Koers Houten is reeds veel geschreven, gesproken en gediscussieerd. Om niet in herhaling te vallen beperk ik me tot twee feiten die nog niet eerder zijn belicht of voor het voetlicht zijn gekomen.

 

WOB-verzoeken

Door de gemeente zijn inwonerbijeenkomsten gehouden, fietstochten georganiseerd, er zijn zo’n 400, voornamelijk kritische, zienswijzen ingediend namens zo’n 1500 inwoners. Omdat daarmee nauwelijks iets is gedaan, behalve waar dit niet anders kon, zoals het schrappen van hoge bebouwing op de rondwegwal op plekken die particulier eigendom zijn, en omdat veel inwoners zich helemaal niet herkennen in de plannen, gezien de inspraakrondes en verkiezingsprogramma’s, en omdat ze zo onlogisch zijn, onuitvoerbaar en onbetaalbaar lijken, vroeg een drietal inwoners conform de WOB (Wetgeving Openbaarheid van Bestuur) informatie op aan B&W. Ondanks dat de burgemeester in een gesprek beloofde tijdig de gevraagde vragen te beantwoorden gebeurde dat niet en werd de wettelijke termijn om deze vragen te beantwoorden 2 x overschreden. Uiteindelijk reageerde de Gemeente Houten na 2,5 maanden en deed ze een beroep op geheimhouding. Wat de 3 inwoners kregen waren volledig “zwart gemaakte” notities Geen enkele vraag werd beantwoord! Om een indruk te krijgen: zie de pagina WOB verzoeken

 

Provincie

Het lijkt erop dat de gemeente een eigen agenda heeft en dat het er totaal niet toe doet wat de inwoners vinden. Op 29 oktober jl, één dag voor het sluiten van de zienswijzetermijn, schreef het college zijn zienswijze op de concept-omgevingsvisie van de Provincie. Een letterlijk citaat uit die brief: “Wij zijn van mening dat de noordwestzijde van Houten als onderdeel van de A12 zone aangemerkt moet worden als grootschalige integrale ontwikkeling van wonen en werken……door bijvoorbeeld het icoon verstedelijking toe te voegen”. Dus: nog voordat een raadsbesluit over de Ruimtelijke Koers genomen zou kunnen worden en nog voordat inwoners hun zegje hadden kunnen doen, verzocht het college van B&W aan de Provincie Utrecht al om Houten NW als stedelijk gebied aan te merken! Hoe serieus neem je dan als college de raad en de inwoners?

Buitengewoon onbevredigend! Als inwoner heb ik steeds het gevoel dat het er niet toe doet wat je zegt, vindt of wat voor zienswijze je indient. Dat gevoel kreeg je tijdens de RTG’s: de wethouder gaf nietszeggende antwoorden zoals “De raad is aan zet” en de raadsleden werden geconfronteerd met een uitputtingsslag: vele en langdurige RTG’s, allemaal digitaal, en vele raadsvergaderingen.

 

Aan dit alles heb ik een heel zuur gevoel overgehouden: geen transparantie en inspraak voor de bühne! Als betrokken burger maak ik me daarom grote zorgen omtrent de lokale democratie. Coalitie partijen die slaafs hun wethouders in B&W volgen om ze op het pluche te houden en de coalitie in stand te houden ! Is dat hoe we hier in Houten politiek willen bedrijven? Is dit goed bestuur?  

 

Pim van der Linden


«   »