Home » Fabels én Feiten » Feiten

Feiten

  1.  Feit: de aanvragers van het referendum zijn niet tegen bouwen.

Wij zijn ons bewust van de grote woningbehoefte. Wij zijn niet tegen bouwen. Maar wij zijn wel tegen de bouwplannen in de Ruimtelijke Koers omdat die niet passen bij het karakter van Houten.

Voorbeeld: in het gebied Centrum/Molenzoom/Koppeling kan tot 14-hoog worden gebouwd. De onderlinge afstand tussen die hoge gebouwen hoeft maar 50 meter te zijn. Dit wordt ‘verdichting’ genoemd.

Hoogbouw en verdichting passen niet bij Houten. Wij zeggen: bouw zo dat het wel bij Houten past. En dit is ook mogelijk, zie bijvoorbeeld www.houtensekoers.nl.

 

  1.  Feit: hoogbouw en verdichting leiden tot verkeersoverlast en parkeerproblemen.

Meer woningen in het gebied Centrum/Molenzoom/Koppeling leiden tot meer verkeersbewegingen en behoefte aan parkeerplaatsen die er niet zijn. 

 

  1.  Feit: voor woningbouw zijn alternatieven!

Een groep deskundige en betrokken inwoners schreef het Manifest Houtense Koers. Dit plan past veel beter bij Houten.

Door ook op beperkte schaal woningen te bouwen voor de inwoners in Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal blijven deze kernen leefbaar. Dan kan er ook minder in Houten gebouwd worden. Wij roepen B&W en de raad op om de Houtense Koers of een ander alternatief uit te werken!

 

4.    Feit: de Ruimtelijke Koers is geschreven vóór het uitbreken van de Corona-pandemie.

Het is nu al te voorspellen dat de samenleving er na deze pandemie anders zal uitzien. Dit heeft gevolgen voor wonen en werken. Mensen moeten meer thuis werken en hebben behoefte aan extra ruimte in en om de woning: een grondgebonden eengezinswoning waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Bij het opstellen van de Ruimtelijke Koers is dit, begrijpelijkerwijs, nog niet meegenomen. Maar het is wel een factor die niet meer buiten beschouwing kan blijven.

 

  1. Feit: de financiële onderbouwing ontbreekt.
    De haalbaarheid van de Ruimtelijke Koers hangt af van bijdragen van derden (lees: andere overheden, zie pagina’s 103 en 104). Houten kan de kosten van de Ruimtelijke Koers niet betalen. De financiële onderbouwing ontbreekt. Papieren die duidelijkheid kunnen geven, worden niet verstrekt (zie reactie op WOB-verzoeken). Goed koopmanschap vereist dat geen weg wordt ingeslagen met grote financiële risico’s. 

 

  1. Feit: de gemeente geeft geen openheid van zaken.

Inwoners dienden een WOB-verzoek in om de keuzes van B&W in de Ruimtelijke Koers te kunnen begrijpen (Wet Openbaarheid van Bestuur). Zij kregen nul op het rekest. De documenten zijn zwart gelakt of geweigerd (zie ook pagina WOB-verzoeken).

 

  1. Feit: ITH en SGP willen niet hoger bouwen dan 4-hoog

Voor het gebied Centrum/Molenzoom/Koppeling hebben ITH en SGP voorgesteld om de bouwhoogte te beperken tot maximaal 4-hoog. Tegen dit amendement stemden CDA, VVD, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie. Houten Anders en Groep Aanen. Het amendement heeft het niet gehaald.

 

  1. Feit: ITH en SGP willen alleen hoogbouw bij aantoonbaar draagvlak in de buurt.

Voor het gebied Centrum/Molenzoom/Koppeling hebben ITH en SGP voorgesteld om alleen hoogbouw toe te staan als daarvoor aantoonbaar draagvlak is in de buurt. Tegen stemden CDA, VVD, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie. Houten Anders en Groep Aanen stemden voor. Dit amendement heeft het niet gehaald.

 

  1. Feit: PvdA wil maximaal 9-hoog bouwen.

De PVDA diende een amendement in om de bouwhoogte te beperken tot 9-hoog in het gebied Centrum/Molenzoom/Koppeling. Tegen dit amendement stemden CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, Houten Anders, ITH, SGP, VVD. Alleen PvdA en Groep Aanen stemden voor. Dit amendement heeft het niet gehaald.

 

10. Feit: Zo gaat het Centrum, de Molenzoom en de Koppeling eruit zien

Dit is de totale plattegrond van het gebied Centrum, Molenzoom en Koppeling.  

 

 

Noord-West en Oost maken geen deel meer uit van het referendum Ruimtelijke Koers Houten 2040. Er zal eerst nader onderzoek worden uitgevoerd naar deze gebieden. Feiten over Noord-West en Oost zijn:

 

1.  Feit: wonen in de nieuwe wijk Noord-West is ongezond!

Houten Noord-West komt pal aan de A27 en A12 te liggen. De GGD adviseert om daar niet te bouwen. Dit is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van het RIVM.

In 2018 schreef het RIVM een rapport over wegverkeer en gezondheid. Daarin staat dat hoe kleiner de afstand tot de snelweg is hoe groter de gezondheidsrisico’s zijn, zelfs als aan de wettelijke normen is voldaan. Daarom, aldus het RIVM, mogen woningen niet binnen 300 meter van een snelweg worden gebouwd . Het RIVM is onafhankelijk en bij uitstek deskundig. Dat RIVM-rapport moet dus uitgangspunt zijn.
De 300 meter grens is op onderstaande kaart met geel ingekleurd.

 

Hof van Wulven ligt (bijna) geheel binnen 300 meter van de A27 en de Doornkade ook grotendeels. De Doornkade ligt ook aan de drukke Utrechtseweg. Ook van die weg moet ten minste 50 meter afstand worden gehouden volgens het RIVM-rapport (zie pagina 73).


Ook het kassengebied Jongerius ligt vooral binnen 300 meter van de  A27/knooppunt Lunetten/A12 en binnen 50 meter van de Utrechtseweg. Ook daar kan niet gewoond worden. Een geluidsscherm helpt niet: het houdt luchtvervuiling en trillingen niet tegen. Het RIVM-rapport kent geen uitzonderingen op de 300 meter regel.

 

Als de 300 meter grens wordt gerespecteerd, is woningbouw in Noord-West niet mogelijk.


2.    Feit: bouwen in Noord-West is onbetaalbaar.

De Ruimtelijke Koers kiest met Noord-West voor de duurste en meest risicovolle locatie. De gemeente bezit geen grond in Noord-West. Bedrijven als Jongerius moeten worden uitgekocht of verplaatst (minimaal 40 miljoen euro). Ook de  voetbalvelden moeten worden verplaatst, evenals de rondweg. Dit kost vele tientallen miljoenen extra. 

 

3.    Feit: gedeeltelijke ontwikkeling van  Noord-West is onhaalbaar.

Dit staat in de Ruimtelijke Koers op pagina 102 onder 5:

"In Noordwest zijn drie samenhangende ontwikkelingen mogelijk waarmee kritische massa wordt gecreëerd en een levensvatbare ontwikkeling wordt verzekerd. Voor het volledig realiseren van de ambities voor Noordwest is een kritische massa van minimaal 2.500 woningen nodig. Het realiseren van deze drie ontwikkelingen (Hof van Wulven, Doornkade en Utrechtseweg-Oost) is cruciaal voor Noordwest en vraagt om een actieve inzet van de gemeente (instrumenten, menskracht en middelen) en actief opereren waar mogelijk."

 

4.    Feit: de groene buffer tussen Houten-Utrecht-Nieuwegein verdwijnt.

Door de nieuwe wijk Houten Noord-West te bouwen groeit Houten richting Utrecht en Nieuwegein.

Utrecht is voornemens om de A12-zone te ontwikkelen. Dit betekent dat Utrecht aan de zuidkant gaat bouwen in de richting van Houten.

Nieuwegein wil bouwen in Laagraven in de richting van Houten. Als dit allemaal is gerealiseerd, is de groene buffer verdwenen en zit Houten vast aan Utrecht en Nieuwegein.

 

5.   Feit: meer woningen in Noord-West leidt tot meer verkeer op de Staart en de Utrechtseweg.

De ochtend- en avondspits zijn al erg druk. Meer woningen in Noord-West leidt tot meer autoverkeer op de Staart en op de Utrechtseweg. Dat leidt tot problemen in de ochtend- en avondspits. Ook Rijkswaterstaat waarschuwt hiervoor in haar zienswijze.